Conditions

Niet-betaling op de vastgestelde datum legt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, op basis van de nationale discontovoet, verhoogd met 2%, maar met een minimum van 8%. Wanneer een factuur niet betaald wordt binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst van een ter post aangetekend schrijven, zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het bedrag van de factuur met een minimum van 50 EUR plus inningskosten. Om geldig te zijn moeten eventuele klachten ingediend worden binnen de acht dagen na factuurdatum. 

Alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde of Doornik zijn bevoegd na keuze door Interstock NV.

© 2017 | CMS by My-Websitebuilder.com   •   SEO & SEA by Opti-Seo.com   •   Sitemap | Design By